Legal disclaimer

  Met het bezoeken van de site www.zeefendruk.nl aanvaardt u de onderstaande voorwaarden:

  1. Deze website - waaronder de homepage en onderliggende pagina's - is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin kan de    
  website onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten en verstrekken en kunnen de website en de server(s), die die website toegankelijk maken,  
  virussen en - andere - schadeveroorzakende programmatuur bevatten. zeef en druk B.V. en haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en/of
  onvolledige informatie in de website, noch voor het bestaan van virussen en/of - andere - schadeveroorzakende en programmatuur ten behoeve van
  de website, noch voor - ander - schadeveroorzakend gebruik van de website.

  zeef en druk B.V. heeft het recht om -de inhoud van- de website geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen.

  Aan deze website zijn - door middel van links - websites van anderen verbonden om aanvullende informatie te verstrekken. zeef en druk B.V. en haar  
  werknemers zijn niet verantwoordelijk voor de op deze wijze met haar website verbonden websites.

  2. Het bezoeken van deze website wordt beheerst door Nederlands recht. Ieder in deze website vervat aanbod en iedere uit de website met zeef en
  druk B.V. voortvloeiende overeenkomst wordt beheerst door algemene (verkoop)voorwaarden.

  3. De gebruiker van de algemene voorwaarden heeft het recht om deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te  
  vullen. Van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend nadat deze schriftelijk door de gebruiker zijn aanvaard.

  In deze voorwaarden wordt onder de gebruiker verstaan zeef en druk B.V. en, voor zover van toepassing, de (rechts)personen, ten behoeve waarvan
  deze website dient.